• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem příslušných smluv, s obsahem stavebního povolení, s doklady, podmínkami, rozhodnutími a stanovisky veřejnoprávních (rezortních) orgánů a organizace
 • protokolární předání staveniště generálnímu zhotoviteli stavby
 • dohled na dodržování podmínek stavebního povolení po dobu realizace stavby
 • vedení, koordinování případně účast na kontrolních dnech během realizace stavby, popřípadě zajištění zápisů z kontrolních dnů
 • kvalitativní, kvantitativní a technologická kontrola a kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací a se stavebním povolením
 • kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými
 • dohled, zda zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
 • objednání případného archeologického průzkumu a hlášení archeologických nálezů ve spolupráci se zhotovitele
 • kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách
 • evidence všech změn a spolupráce při zabezpečení systematického doplňování dokumentace pro provedení stavby
 • spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění staveb
 • kontrola vedení stavebního deníku v souladu se zákonnými povinostmi a podmínkami uvedenými v příslušné smlouvě
 • kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu staveb a ustanovení smluv o dílo
 • vyhotovení fotodokumentace v průběhu výstavby díla
 • kompletace a předání všech dokladů stavby objednateli
 • zajištění bezodkladné informovanosti investora o všech závažných okolnostech
 • účast na jednáních o odevzdání a převzetí díla
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech
 • účast na kolaudačním řízení